Muna Godiya

Muna godiya da wannan ciniki da aka yi biya ya tabbata.