Information Technology

Wannan ilimi ne da ya kunshi sanin fanni kimiyya da fahar kera-kere tun daga sanin mece ce kwamfuta da cikakken tarinhinta, da abubuwan da ya…